Polityka prywatności


1. Polityka prywatności / RODO

Air-Pol Sp. z o.o. jako producent nowoczesnych wyrobów lotniczych, zgodnych z oczekiwaniami klientów oraz przepisami wspólnotowymi uznaje, iż zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych jest jednym z podstawowych aspektów ochrony informacji.

Potwierdzając zaangażowanie w ochronę przetwarzanych danych osobowych, wprowadza Politykę Przetwarzania Danych Osobowych (zwaną dalej: „Polityka”) definiującą sposób zarządzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych jednocześnie deklarując wsparcie Najwyższego Kierownictwa.

Szanując prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników oraz partnerów spełniając wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Air-Pol Sp. z o.o.:

 • wprowadził zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych,

 • przetwarza dane osobowe w odniesieniu do wymagań rozporządzenia RODO,

 • realizuje obowiązek informacyjny,

 • dąży do zapewnienia spełnienie wszelkich praw osób, których dane dotyczą wynikających z RODO.


2. Obowiazek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Air-Pol Sp. z o.o. z siedzibą ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo,
zarejestrowana przez KRS: 0000033889, NIP: 5360003173, REGON: 001396069

Jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Air-Pol – Sp. z o.o. należy zgłaszać na udostępniony adres e-mail. rodo@air-pol.com.pl.  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można również kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub osobiście w siedzibie w siedzibie Air-Pol Sp. z o.o.


3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych

Zawarcia umowy i jej realizacj

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

Art. 6, ust. 1 lit b oraz lit. f RODO.

Przez czas trwania umowy, a następnie maksymalnie 5 lat po jej zakończeniu w celu zabezpieczenia możliwości rozpatrywania roszczeń wynikających z jej realizacji.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w związku z rozpatrywaniem skarg i reklamacji.

Art. 6, ust. 1 lit b oraz lit. f RODO.

Do 3 lat po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora

Art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

Przez czas trwania umowy, a następnie maksymalnie 5 lat po jej zakończeniu w celu zabezpieczenia możliwości rozpatrywania roszczeń wynikających z jej realizacji.

Archiwizowanie dokumentów

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

Art. 6, ust. 1 lit. c RODO.

Zgodnie przepisami prawa, w nie dłużej jednak niż 5 lat w przypadku braku zdefiniowanych wymagań prawnych.

Marketing

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Do czasu wycofania zgody, a następnie maksymalnie 3 lata po jej odwołaniu w celu zabezpieczenia możliwości rozpatrywania przyszłych roszczeń.

Rekrutacja

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu zapewnienia zasobów ludzki niezbędnych do realizacji zadań.

Art. 6 ust. 1, lit. c i lit. f RODO.

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,

W przypadku wyrażonej zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych nie dłużej niż rok.


4. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością przez Air-Pol Sp. z o.o., dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, w tym:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa na ich uzasadniony wniosek
 • podmiotom wspierającym, działających na nasze, w tym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
 • importerom i dealerom wytwarzanych produktów lotniczych.


5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Ponadto informujemy, prawie do:

 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych.

Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w przysługuje w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania.


6. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Air-Pol Sp. z o.o., nie przetwarzana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie stosuje również zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania, powodującego skutki prawne. Dane osobowe nie będą również przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Air-Pol Sp. z o.o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.