• Air-Pol ul. Olszankowa 52, 05-120 Legionowo, Polska

OPIS

Podmiot Zatwierdzający nr 22 funkcjonujący w Firmie AIR-POL powołany przez Prezesa ULC.

„Certyfikacja spadochronów zapasowych i ratowniczych” zgodnie z ETSO-C23f (European Technical Standard Order), z uwzględnieniem PIA-TS-135( Advisory Letter).

 

Zakres prac zespołu certyfikacyjnego:

  1. Ocena spadochronu jego parametrów, dokumentacji producenta spadochronu zgłoszonego do certyfikacji zgodnie z DEKLARACJĄ PROJEKTU I MOŻLIWOŚCIAMI TECHNICZNYCH (Declaration of Design and Performance –DDP);
  2. Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia certyfikacji;
  3. Przeprowadzenie procesu praktycznej certyfikacji;
  4. Opracowanie sprawozdania z certyfikacji i wydanie certyfikatu dla spadochronu.

“Certification of Reserve and Rescue Parachutes”.

Approving Entity No. 22 functioning in the AIR-POL Company appointed by the President of the CAO.

“Certification of reserve and rescue parachutes” in accordance with ETSO-C23f (European Technical Standard Order), including PIA-TS-135 (Advisory Letter).

 

Scope of work of the certification team:

  1. Evaluation of the parachute’s parameters, documentation of the parachute manufacturer submitted for certification in accordance with the DECLARATION OF DESIGN AND TECHNICAL POSSIBILITIES (Declaration of Design and Performance -DDP);
  2. Development of documentation for certification;
  3. Carrying out the practical certification process;
  4. Preparation of a certification report and issuing a certificate for the parachute.